Klantenservice:  020 262 19 19   Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen - geldigheidsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle zakenrelaties van de firma Onlineprinters GmbH, plaats van vestiging: 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland, registerrechtbank Fürth/Bay. HRB 11487, Directeur: Dr. Michael Fries, Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland, hierna opdrachtnemer genoemd, via de websites www.onlineprinters.nl. Klant in de strekking van de voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden zullen, zelfs bij kennisneming, geen deel van de overeenkomst zijn, behalve wanneer met de geldigheid uitdrukkelijk is ingestemd. Doorslaggevend is telkens de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldige versie.

2. Informatie omtrent de toegankelijkheid van de contractuele bepalingen

Wij bewaren de tekst van de overeenkomst en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt deze e-mail op uw computer opslaan om de gegevens op ieder tijdstip bij de hand te hebben. Uw persoonsgegevens, de bestelgegevens en uw facturen (factuurgeschiedenis tot 05-08-2010) kunt u bovendien in uw klantenrekening (login-gedeelte) op ieder tijdstip bekijken. De actuele Algemene Voorwaarden (AV) inclusief de informatie over herroeping staan altijd in onze onlineshop. De AV ontvangt u bovendien als tekst per e-mail.

3. Sluiting van de overeenkomst

a. Na het invoeren van uw persoonsgegevens en door op de button "Koop nu" bij de afsluitende stap van de bestelling te klikken, voert u een bindende bestelling uit van het artikel die zich in de winkelwagen bevindt. De bevestiging van de ontvangen bestelling wordt direct na het verzenden van de bestelling per e-mail naar de klant verzonden. Deze ontvangstbevestiging informeert de klant dat de bestelling door Onlineprinters is ontvangen. Tegelijkertijd aanvaardt de firma Onlineprinters GmbH de bestelling van de klant en de koopovereenkomst komt tot stand. Bovendien ontvangt de klant samen met de ontvangstbevestiging alle klantinformatie die relevant is voor zijn documenten. Indien wij niet binnen de 5 weken drukgegevens of een betaling hebben ontvangen, zijn wij niet meer aan de bestelling gebonden.

b. Bij orders met levering aan derden is de besteller de opdrachtgever. Indien de levering aan derden ten bate van hen is of indien de ontvanger van de levering door de inbezitneming en het verdere gebruik van de levering op andere wijze is verrijkt, zijn de besteller en de ontvanger van de levering beide opdrachtgevers. Met de verstrekking van een dergelijke opdracht bevestigt de besteller stilzwijgend dat het akkoord hiervoor is gegeven.

c. Bij bestelling voor rekening van derden - onafhankelijk van het feit of dat in eigen of in een vreemde naam is - zijn besteller en gefactureerde samen opdrachtgevers. Een latere factuurwijziging na een reeds uitgevoerde facturering op verzoek van de besteller naar een andere gefactureerde betekent de stilzwijgende schuldtoetreding van deze gefactureerde. Met de verstrekking van een dergelijke opdracht bevestigt de besteller stilzwijgend dat het akkoord door de gefactureerde hiervoor is gegeven.

d. Onlineprinters GmbH zal drukopdrachten niet in behandeling nemen, wanneer

  • de inhoud van het drukwerk of de nakoming van de drukopdracht zou indruisen tegen geldig strafrecht of als strafbaar feit gerechtelijk vervolgd zou kunnen worden;
  • met het drukwerk klaarblijkelijk racistische, xenofobische, geweldverheerlijkende, radicale of anderszins anticonsitutionele doeleinden worden vervolgd;
  • de inhoud van het drukwerk van sexistische aard zou zijn; of
  • het drukwerk algemene ethische grondwaarden zou schenden of om andere redenen als in strijd met de goede zeden ingeschat zou kunnen worden.

Onlineprinters GmbH behoudt zich het recht voor om klantrekeningen bij herhaalde aanbieding van dergelijke drukopdrachten permanent te blokkeren.

e. Onlineprinters GmbH stelt geen minimumbestelwaarde voorop.

f. U heeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst in het Nederlands te sluiten.

4. Informatie omtrent het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen voor een doel uitvoert, die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige professionele activiteiten kan worden toegeschreven.

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in
bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland, telefax: +49 9161 8989 2000, telefoon: +31 20 2621919, info@onlineprinters.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Monsterformulier ter herroeping
(Indien u het contract wilt herroepen, vult u a.u.b. dit formulier in en zendt u het aan ons terug.)
Aan Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland, telefax: +49 9161 8989 2000, info@onlineprinters.com
Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract over de koop van de volgende goederen.
Ordernummer ____________________
Besteld op (*) ____________________ / ontvangen op (*) ____________________
Naam van de consument(en) ________________________________________
Adres van de consument(en) ________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier) ____________________
Datum ____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

5. Levering, risico-overgang

a. De in de onlineshop genoemde productie- resp. levertijden voor de voltooiing van de opdracht stemmen overeen met de desbetreffende stand van de planning. De totale levertijd komt voort uit ontvangen betaling , ontvangen gegevens, productietijd en verzendtijd. De genoemde werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, NIET zaterdag, zondag en feestdagen.

b. Voor ondernemers geldt: Bij niet-naleving van levertermijnen die door de opdrachtnemer uitdrukkelijk als bindende levertermijnen werden bevestigd, wordt de vervangingsplicht van de opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Verdere claims zijn uitgesloten, behalve wanneer de overschrijding van de als bindend bevestigde levertermijn berust op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de opdrachtnemer of van een wettelijke vertegenwoordiger of gedelegeerde persoon van de opdrachtnemer.

c. De levertijd wordt verlengd in alle gevallen van overmacht met de tijdsduur van de belemmering. Als overmacht gelden vooral stakingen, storingen - met name storingen in de gegevensleidingen - voor zover deze belemmeringen aantoonbaar belangrijke invloed hebben op de levering van de goederen. Dat geldt ook, indien de belemmering bij één van de contractanten van de opdrachtnemer optreedt. De hierboven vermelde omstandigheden hoeven ook dan niet door de opdrachtnemer te worden gerechtvaardigd, wanneer ze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging.

d. Wanneer producten tijdelijk of langdurig niet leverbaar zijn of wanneer de levering van de firma Onlineprinters GmbH vertraging oploopt, zal de firma Onlineprinters GmbH onmiddellijk contact met u opnemen en u op de hoogte stellen van de stand van zaken. Dit kan – met name bij toebehoren – ook gebeuren, omdat al tijdens het selectie- of bestelproces wordt aangegeven dat producten niet beschikbaar zijn of er vertraging van de leveringen ontstaan.

e. De keuze van het transportbedrijf is aan de firma Onlineprinters GmbH en kan niet door de opdrachtgever worden beïnvloed. De levering is tot aan de stoeprand. Leveringen worden aan personen overhandigd die op het adres van de ontvanger worden aangetroffen.

6. Betaling

a. De op de website vermelde prijzen gelden onder het voorbehoud, dat de aan de offerte van de klant ten grondslag liggende ordergegevens ongewijzigd blijven. De facturatie geschiedt in Euro.

b. Indien een goederenlevering om redenen die de klant dient te rechtvaardigen, op diens verzoek nog een keer naar hem wordt verzonden, dient hij de hiervoor veroorzaakte kosten te aanvaarden. Indien de klant een ondernemer met vestiging in de EU buiten Duitsland is en een geldig BTW-nummer heeft, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt. Indien de levering vanwege een verkeerd BTW-nummer als belastingvrij werd behandeld en dat berust op een onjuiste vermelding van de klant die de opdrachtnemer ook bij zorgvuldige uitvoering van een redelijk persoon niet kon herkennen, blijft de ondernemer het belastingbedrag verschuldigd. Indien de klant een ondernemer is met vestiging in landen buiten de EU, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt.

c. Om gebruik te kunnen maken van een een uitvoerlevering zonder BTW zijn de gegevens van de besteller (=contractant) beslissend. De besteller moet voldoen aan de persoonlijke voorwaarden voor deze belastingvrijstelling. Met eventueel volgende personen (van de besteller afwijkende ontvangers resp. doorverzendingen) kan door Onlineprinters GmbH met het oog op de belastingvrijstelling geen rekening worden gehouden.

d. Extra kosten:
- Verzendkosten staan in de desbetreffende landenspecifieke verzendinformatie vermeld op onze onlineshop onder -> Verzending->Verzendinformatie
- Eventuele kosten voor verschillende betaalwijzen staan vermeld op onze onlineshop onder → Verzending → Betaalwijzen

e. De aan de klant bij de bestelling meegedeelde betaalwijzen zijn van toepassing.

f. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Speciale acties zijn achteraf niet van toepassing.

g. Wanneer de goederen niet door de klant worden geaccepteerd, raakt de klant met de betaling achter, tenzij een consument gebruikmaakt van het aan hem toegekende herroepingsrecht. De consument dient tijdens het betalingsverzuim de geldschuld ter hoogte van 5% boven de wettelijke rente te betalen, de ondernemer ter hoogte van 8%. Wij behouden ons jegens de ondernemer voor, een hogere rente wegens te late betaling aan te tonen en te claimen. Voor het toesturen van een schriftelijke betalingsherinnering brengen wij een bedrag van 15,00 EUR in rekening. Indien binnen acht (8) werkdagen na het toesturen hiervan geen betaling wordt ontvangen, ondernemen wij gerechtelijke stappen. Indien de opdracht van de klant een gereedstelling van grote papier- of kartonhoeveelheden, bijzondere materialen of prestaties vooraf vergt, kan hiervoor om vooruitbetaling worden verzocht.

h. Indien de naleving van de betalingsplicht vanwege een na het sluiten van de overeenkomst opgetreden of bekend geworden verslechtering van de financiële positie van de klant gevaar loopt, kan de opdrachtnemer vooruitbetaling of onmiddellijke betaling van alle open, ook nog niet te betalen facturen eisen, nog niet-geleverde goederen achterhouden of de verdere werkzaamheden aan nog in bewerking zijnde opdrachten staken. Deze rechten heeft de opdrachtnemer ook als de klant ondanks een door vertraging gemotiveerde aanmaning geen betaling doet.

i. Vanaf het tijdstip van de verzenddatum kunnen achteraf op verzoek van de opdrachtgever teweeggebrachte wijzigingen van de commerciële ordergegevens (gefactureerde, betaalwijze e.d.) globaal met 10,00 EUR inclusief BTW in rekening worden gebracht. Wijzigingen van verzending of adressen door de bezorger (bijv. onjuiste of onvolledige adresgegevens) worden samen met de werkelijk veroorzaakte kosten in rekening gebracht.

7. Facturering

De verzending van de factuur gebeurt elektronisch via e-mail in PDF-formaat. Deze PDF-factuur is conform § 14 lid 3 van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG) gekwalificeerd elektronisch ondertekend. Conform § 14 UStG is een elektronisch verzonden en ondertekende factuur gelijk aan de papieren vorm en geeft het recht op aftrek van voorbelasting en bedrijfskosten. U bent als gefactureerde conform § 15 UStG verplicht om de elektronische handtekening van deze factuur te controleren (verifiëren) om de voorbelasting te kunnen claimen, een controlerapport aan te maken en deze tegen wijzigingen te beschermen en samen met de elektronische factuur te bewaren (op te slaan). Conform § 14b lid 1 regel 5 UStG moeten facturen in de particuliere sector 2 jaar worden bewaard wanneer deze prestaties in verband met een perceel bevatten. Voor het bewaren van elektronische documenten dienen ook de Duitse Wetten GoB, GoBS en GDPdU evenals § 238 HGB e.v. in acht te worden genomen. Een uitdraai alleen volstaat niet.

Facturen worden conform §14 lid 4 van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG) aangemaakt op naam van de bij de bestelling geregistreerde ontvanger. Wijzigingen van de factuurgegevens zijn achteraf niet mogelijk tenzij de factuur gebaseerd is op het foutief overnemen van de factuurgegevens. Ook het achteraf omstellen naar een ander factuuradres is niet mogelijk. 

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Voor ondernemers geldt: Tot de nakoming van alle vorderingen, inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen waarop de leverancier in het kader van een aanwezige zakelijke relatie om iedere wettelijke reden jegens de opdrachtgever nu of in de toekomst recht heeft, wordt de leverancier de volgende zekerheden toegekend die hij op verzoek naar eigen wens vrij zal geven, voor zover hun waarde de vordering blijvend met meer dan 10% te boven gaat. Leveringen blijven eigendom van de leverancier. Verwerking of omvorming worden, zonder hieruit voortkomende plichten, voor de leverancier als producent uitgevoerd. Vervalt het (mede-) eigendom van de leverancier door verbinding, vermenging, verwerking of omvorming, wordt reeds nu overeengekomen dat het (mede-) eigendom van de opdrachtgever voor het waardeaandeel (factuurwaarde) overgaat op de leverancier. De opdrachtgever bewaart het (mede-) eigendom van de leverancier kosteloos. Goederen die onder het (mede-) eigendom van de leverancier vallen, worden hierna gereserveerd eigendom genoemd. Eigendomsoverdracht tot panding en zekerheid van gereserveerd eigendom is niet toegestaan. Indien de opdrachtgever de aan hem toegekende aanspraak op het gereserveerde eigendom overdraagt en daarvoor een vordering krijgt, dan staat hij deze vordering, inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen, reeds nu in volle omvang af aan de leverancier. Zolang de opdrachtgever correct aan zijn betalingsplichten voldoet, is hij onherroepelijk gerechtigd om de aan de leverancier afgestane vorderingen in eigen naam en voor eigen rekening te innen. Bij toegang van derden tot gereserveerd eigendom moet de opdrachtgever op het eigendom van de leverancier wijzen en de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor vorderingen.

9. Garantie

a. De opdrachtgever dient de contractconformiteit van de geleverde gegevens evenals van de evt. voor correctie toegestuurde voor- en tussenproducten met de vermelde gegevens in ieder geval te controleren.

b. Reclamaties vanwege duidelijke gebreken dient de klant (ondernemer) ons binnen een week vanaf ontvangst van de producten schriftelijk mee te delen; anders is het claimen van de garantie voor de ondernemer uitgesloten. Voor het nakomen van de termijn volstaat de tijdige verzending. Verborgen gebreken die na de voor de ondernemer verplichte onmiddellijke controle van de goederen op dit tijdstip niet te constateren waren, dienen binnen 4 weken nadat de goederen de leverancier hebben verlaten eveneens schriftelijk te worden meegedeeld.

c. Bij gerechtvaardigde reclamaties kunnen consumenten kiezen of er alsnog aan de levering moet worden voldaan d.m.v. een verbetering achteraf of dat er een vervangende levering moet worden uitgevoerd. De verjaringstermijn voor wettelijke claims bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van bezorging, d.w.z. bij inontvangstneming van de zaak door de koper. Wij zijn gerechtigd om de gekozen manier waarop er alsnog aan de levering moet worden voldaan te weigeren, wanneer die alleen met onevenredige kosten mogelijk is en de andere manier van naleving achteraf zonder noemenswaardige nadelen voor de consument blijft. Bij ondernemers verlenen wij voor gebreken van de goederen eerst naar eigen keus garantie door verbetering achteraf of een vervangende levering. De navervulling blijft in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Ditzelfde geldt in het geval van een gerechtvaardigde reclamatie van de verbetering achteraf of een vervangende levering. In geval van een vertraagde, achterwege gelaten of mislukte verbetering achteraf of vervangende levering kan de klant echter van het contract afzien. Aansprakelijkheid voor gevolgschade van de gebreken wordt uitgesloten.

d. Gebreken van ten dele reeds geleverde goederen geeft niet het recht tot reclamatie van de gehele levering, tenzij de gedeeltelijke levering voor de klant niet van belang is.

e. Voor ondernemers geldt: Voor afwijkingen van de hoedanigheid van het gebruikte materiaal is de opdrachtnemer slechts ter hoogte van de eigen claims jegens de desbetreffende toeleverancier aansprakelijk. In dergelijke gevallen is de opdrachtnemer van zijn aansprakelijkheid ontbonden wanneer hij zijn vorderingen jegens de toeleveranciers aan de klant afstaat. De opdrachtnemer is aansprakelijk als een borgsteller indien er vorderingen jegens de toeleverancier door de schuld van de opdrachtnemer niet van toepassing zijn of zulke vorderingen niet gerealiseerd kunnen worden.

f. Indien de door de klant verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de bepalingen van de firma Onlineprinters GmbH zijn de richtlijnen van de gegevenseisen van toepassing.

g. Meer- of minderleveringen tot 5% van de bestelde hoeveelheid kunnen vanwege de drukprocedure in sommige gevallen mogelijk zijn.

10. Aansprakelijkheid bij schade

a. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de goederen naar een andere plaats dan de plaats van levering stuurt, gaat het risico over op de opdrachtgever, zodra de opdrachtnemer de goederen aan het transportbedrijf, de expediteur of een andere met de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling heeft geleverd. Dat geldt niet wanneer de opdrachtgever consument is.

b. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn, behoudens de hierna vermelde regelingen uitgesloten, wanneer de schade niet met opzet of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Dat geldt ook bij licht nalatig plichtsverzuim van onze gedelegeerde personen.

c. De bovenstaande vrijwaring van aansprakelijkheid geldt niet, indien wij nalatig een belangrijke contractuele plicht niet zijn nagekomen; onze vervangingsplicht is in dat geval echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. De opdrachtnemer is met name niet aansprakelijk voor gemiste bedrijfswinst of gemiste besparingen. Dat geldt ook voor alle schades die door onze werknemers, vertegenwoordigers en gedelegeerde personen worden veroorzaakt. Zodra de goederen aan één van onze transportpartners zijn overhandigd, uiterlijk bij het verlaten van onze bedrijfslokaliteiten, draagt de opdrachtgever het risico voor de goederen, voor zover de opdrachtgever geen consument is. De risico-overgang op de opdrachtgever gebeurt ook bij franco- en franco-thuis-leveringen, indien de opdrachtgever geen consument is. Iedere levering waarbij sprake is van een uitwendige beschadiging, mag door de opdrachtgever alleen met constatering van de schade jegens het transportbedrijf worden aangenomen

d. Alle aan ons toegezonden templates worden door ons zorgvuldig behandeld. Aansprakelijkheid bij beschadiging of verlies aanvaarden wij alleen tot de materiaalwaarde. Verdere claims van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

e. Bij bestelling van een gegevenscontrole (optionele extra optie) controleren wij uw drukgegevens m.b.t. resolutie, afloop, gegevensformaat en lettertypes insluiten. Wij verlenen geen garantie bij spellings- en zetfouten, kleurweergave of problemen die door de overschrijding van de maximum inktbezetting van 300% ontstaan. Principieel niet gecontroleerd worden ook de overdrukken-instellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen, omdat hier creatieve overwegingen op de voorgrond kunnen staan.

11. Aansprakelijkheid

Het drukwerk en de elektronische publicaties worden aan de hand van de aangegeven inhoud door de klant vervaardigd. Om deze reden is de klant jegens de firma Onlineprinters GmbH aansprakelijk voor het feit dat hij voor het gebruik, de doorgifte en de verspreiding van alle verstrekte gegevens resp. beschikbaar gestelde templates incl. teksten en beeldmateriaal onbeperkt gerechtigd is. De klant is bovendien aansprakelijk voor het feit dat door de vervaardiging van het door hem in opdracht gegeven drukwerk geen commerciële beschermingsrechten of auteursrechten van derden worden geschonden en de inhoud niet indruist tegen concurrentievoorschriften of tegen de goede zeden.

12. Rechten en claims van derden

De klant verplicht zich om alle door Onlineprinters GmbH geleverde producten en diensten alleen zo te gebruiken, dat er geen rechten van derden worden geschaad of geschonden. Anders is de klant verplicht om Onlineprinters GmbH van alle hieruit voortkomende claims van derden te vrijwaren.

13. Reclame

Op drukwerk kunnen wij met toestemming van de opdrachtgever op hiervoor geschikte wijze op ons attent maken. Een toestemming door de opdrachtgever kan alleen worden geweigerd als hij hier een hoofdzakelijk belang bij heeft.

14. Verzending en opslag van drukgegevens

Indien door de besteller en opdrachtgever drukgegevens worden verzonden, onverschillig op welke wijze, vooral echter bij elektronische verzendingen van de drukgegevens en uitwisseling van drukgegevens, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor de transmissie of bewaring van de drukgegevens. Drukgegevens worden door de opdrachtnemer niet opgeslagen. De opdrachtnemer zorgt niet voor vervanging van verloren gegane gegevens, indien gegevens moeten worden opgespoord of moeten worden hersteld; dit komt voor rekening van de opdrachtgever.

15. Verklaring gegevensbescherming

De uitvoerige verklaring van de gegevensbescherming staat vermeld op onze onlineshop in de categorie ->Help/FAQ->Juridische informatie->Gegevensbescherming

16. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

  1. De wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, behalve wanneer de geldigheid van het Duitse recht vanwege dwingende normen is uitgesloten.
  2. De bepalingen van het UN-kooprecht zijn niet van toepassing.
  3. Bij overeenkomsten met kooplui, rechtspersonen naar publiek recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen is uitsluitende plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de opdrachtnemer (91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland).
  4. Indien de particuliere eindverbruiker geen vestiging binnen de Europese Unie heeft, is onze vestigingsplaats bevoegde rechtbank.
  5. Bij omgang met eindverbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht in de woonplaats van de eindverbruiker van toepassing zijn, indien het hierbij dwingend om consumentrechtelijke bepalingen gaat.

17. Auteursrecht

A.     Alle berichten, afbeeldingen en de lay-out van de website van de opdrachtnemer dienen uitsluitend ter informatie van onze klanten. Het gebruik gebeurt voor eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod zijn door het auteursrecht beschermd; het kopiëren en afdrukken van de gehele website zijn alleen toegestaan indien dit voor de bestelling bij deze firma is bedoeld. Iedere verdergaande bewerking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of publieke weergave gaat het normale gebruik te boven en is een overtreding van het auteursrecht, die strafrechtelijk wordt vervolgd en tot schadevergoeding verplicht. Alle andere op onze website geciteerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen en logo's zijn uitsluitend eigendom van de desbetreffende eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

b.    Wij behouden ons alle rechten voor, met name het auteursrecht inclusief alle exploitatierechten en naburige rechten op de door ons geleverde diensten. De klant verwerft op onze diensten een eenvoudig gebruiksrecht, dat wat ruimte betreft betrekking heeft op het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland, het in het contract vermelde gebruiksdoel en de hiervoor gebruikelijke wijze van gebruik. Een uitzondering op dit gebruiksrecht vormen het recht op vermenigvuldiging, het recht op verspreiding, het recht op openbare toegankelijkheid, het uitzendrecht en het recht op weergave door middel van beeld- en geluidsdragers.
Voor verdergaande gebruiksrechten is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst nodig.

c.    Wanneer wij voor de uitvoering van de ons door de klant in opdracht gegeven diensten van de klant beeld- of tekst- of andere gegevens en/of andere ontwerpen – in welke vorm dan ook – ontvangen, verzekert de klant dat hij hier vrij over kan beschikken en dat voor de exploitatie daarvan geen rechten van derden in de weg staan.

d.    De klant stelt ons met het geven van de opdracht vrij van welke aanspraken van derden dan ook, die betrekking hebben op de aan ons door de klant ter beschikking gestelde beeld-, tekst- of overige gegevens en/of andere ontwerpen.

e.    De klant verwerft op grond van het met ons gesloten contract geen rechten op merken of overige industriële eigendomsrechten die ons toekomen. Voor de toekenning van dergelijke rechten is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst nodig.

f.    Wij zijn niet verplicht de klant gegevens of andere in het kader van onze dienstverlening verkregen of verworven tussentijdse producten zoals bijv. litho´s of drukplaten ter beschikking te stellen.

18. Verpakkingsverordening

De verpakkingsverordening verplicht ons om gebruikte verkoopverpakkingen gratis terug te nemen en te laten verwerken. Wij hebben de firma "Rudolf Fritsche GmbH, Steinbühlstr. 5, 91301 Forchheim, Duitsland" opdracht gegeven om onze milieuvriendelijke verpakkingen terug te nemen. U kunt de lege verpakkingen gratis afgeven bij het verzamelpunt van "Rudolf Fritsche GmbH" of gratis inleveren bij Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, D-91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland.

19. ODR

19. ODR

Onlinebeslechting van consumentengeschillen conform art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie voorziet in een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Impressum

Onlineprinters GmbH
Vestigingsplaats: D-91413 Neustadt a. d. Aisch
Registerrechtbank Fürth/Bay.: HRB 11487
Directeur: Dr. Michael Fries
BTW-nummer: DE814978904
EORI-nummer: DE7046189

Adres:

Onlineprinters GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 10 
91413 Neustadt a. d. Aisch
Duitsland
 

Telefoon: +31 20 2621919
Fax: +49 9161 8989 2000 

info(at)onlineprinters.nl
Directe aanvragen aan onze vakafdelingen hier.

www.onlineprinters.nl 

Telefonisch bereikbaar van: 
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
uitgezonderd Duitse feestdagen

Bankrelatie

Rekeninghouder: Onlineprinters GmbH
Bank: Sparkasse Neustadt a. d. Aisch

IBAN: DE94 7625 1020 0221 1596 84
BIC: BYLADEM1NEA

Aansprakelijkheidsinstructies:

Ondanks de zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de aan de link gekoppelde sites is uitsluitend de exploitant hiervan verantwoordelijk.

Neem a.u.b. ook nota van onze verklaring gegevensbescherming.

PDF-download

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden als afdrukbaar PDF-bestand om te downloaden. Dit bestand kunt u opslaan en/of afdrukken. Klik hier.

Om het bestand te openen benodigt u Adobe Reader. Klik hier om dit programma gratis te downloaden.


Update: 2016-01-09

© 2009 diedruckerei.de, Shoplösung powered by WEBSALE AG