Goed

Trustpilot

Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze webshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons heel belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt op basis van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking (art. 4 nr. 7 AVG):

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Duitsland


1. Gebruik van de webshops

U kunt onze webshops bezoeken zonder gegevens over uzelf te verstrekken. Bij het oproepen van een website slaat de webserver automatisch een server-logfile op, die bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de oproep, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep vastlegt. Dit dient volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen, om ervoor te zorgen dat de site probleemloos werkt en om ons aanbod te verbeteren. 


2. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een klantenaccount aanmaakt. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de formulieren waar u de gegevens invult. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij deze gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG absoluut nodig hebben voor het behandelen van uw contactopname, het aanmaken van het klantenaccount of voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een verdergaand gebruik van gegevens, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. U kunt uw klantenaccount verwijderen via de hiervoor voorziene functie in het klantenaccount of door een bericht naar ons te zenden.


3. Doorgeven van gegevens


4. Reclame per e-mail en post

Wij gebruiken uw gegevens om u informatie over onze aanbiedingen en onze services per e-mail of brief toe te sturen. Wanneer u dit niet (meer) wilt, houden wij hier natuurlijk rekening mee. Stuur gewoon uw herroeping of bezwaar naar onze klantenservice of elke andere contactmogelijkheid die wij bieden. In al onze e-mails met reclame kunt u zich aan het eind afmelden met slechts één klik. Natuurlijk ontstaan daardoor voor u geen kosten.


5. Cookies – toestemming en beheer

Om uw bezoek aan onze webshop tot een aangename winkelervaring te maken, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparatuur kunnen worden opgeslagen.

Om u uitgebreid te informeren over de hieronder vermelde cookietechnologieën en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door technologieën waarvoor uw toestemming vereist is te vragen, te beheren en te documenteren, maken wij gebruik van een consent management service . Dit is vereist om te voldoen aan de wettelijke verplichting die wij hebben op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG, om uw toestemming te kunnen aantonen volgens art. 7 lid 1 AVG.

Cookies afwijzen en toestemming herroepen

U kunt uiteraard ook ieder niet-noodzakelijk cookie via de consent management service apart instellen. Uitgebreide informatie vindt u tevens bij de consent management service, die wij u bij het eerste bezoek aan onze webshop en daarna ter beschikking stellen.


6. Sociale media

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en belangstellenden te verbeteren en om informatie over onze producten en acties te verstrekken. U moet uzelf actief aanmelden bij het betreffende netwerk. Onlineprinters geeft geen persoonsgegevens of gebruiksgerelateerde gegevens door aan deze aanbieders. Onze webshop bevat alleen links naar de sociale media.

Indien u toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale media-exploitant in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, worden uw gegevens bij een bezoek aan deze sociale media-platforms automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en op basis van deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen op en buiten de platforms, die waarschijnlijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Meer informatie over verwerking en gebruik van gegevens door de desbetreffende sociale media-exploitant, evenals een mogelijkheid om contact op te nemen en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gelinkte privacyverklaringen. De gegevensverwerking in het kader van het bezoek van onze desbetreffende aanwezigheid vindt plaats op basis van een regeling tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens art. 26 AVG.

 

7. Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens art. 15 AVG bestaat het recht inzage te verlangen in de door ons van u verwerkte persoonsgegevens en in de in dit artikel omschreven informatie;
 • volgens art. 16 AVG bestaat het recht onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verlangen;
 • volgens art. 17 AVG bestaat het recht te verlangen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • volgens art. 18 AVG bestaat het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen indien:
  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet;
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of
  • u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 AVG bestaat het recht uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • volgens art. 77 AVG bestaat het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit in het land waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar ons bedrijf is gevestigd.

Recht van bezwaar

Wanneer wij ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens zoals boven toegelicht verwerken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt, kunt u dit recht te allen tijde zoals boven beschreven uitoefenen. Indien de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, kunt u gebruikmaken van uw recht van bezwaar vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie.Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit geldt niet wanneer de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken. 

 

8. Contact Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij inzage in of bij rectificatie of beperking van de verwerking of het wissen van gegevens evenals het intrekken van verleende toestemmingen of bewaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth

Duitsland 

2024-06-05

PDF-Download

Dit bestand kunt u opslaan en/of afdrukken. Klik hier.
Om het bestand te openen benodigd u Adobe Reader. Klik hier om dit programma gratis te downloaden. 

Meld u aan
Wachtwoord vergeten
Nieuwe klantenaccount aanmaken
Geen toegangsrecht tot deze klantgegevens.
Voer uw e-mailadres in
Voer uw wachtwoord in
Nieuw bij ONLINEPRINTERS? Nu registreren
Controleer uw e-mailadres
Na een geslaagde authentificatie ontvangt u per e-mail een gedurende 1 uur geldige link evenals verdere aanwijzingen voor het terugzetten van uw wachtwoord.
Voer uw e-mailadres in
Voer uw wachtwoord in
Herhaal het wachtwoord
Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om een klantenaccount aan te maken en voor de uitvoering van uw bestelling. Wanneer u een product heeft gekocht kunnen wij u daarna via een e-mail aanbevelingen voor soortgelijke producten sturen. Wanneer u dat niet wilt kunt u ons een berichtje sturen of klikken op de afmelding in de e-mail. Meer informatie vindt u op Privacybescherming.
Heeft u al een klantenaccount? Naar de aanmelding
Meld u met de juiste toegangsgegevens aan om toegang te krijgen tot de gepersonaliseerde productvoorstellen. Met ÚÚn klik op de knop wordt u doorgestuurd naar de standaardproductpagina zonder personalisatie.
Naar de productpagina